Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Máy khuấy chìm Faggiolati


gm30Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM30A609T1-4T6KA2
Vui lòng gọi
gm30Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM30A609T1-4T6KA0
Vui lòng gọi
gm30Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM30A609T1-4T6KA0
Vui lòng gọi
gm19Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM19B409T1-4T6KA2
Vui lòng gọi
gm19Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM19B409T1C-4T6KA1
Vui lòng gọi
gm19Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM19B409T1c-4T6KA0
Vui lòng gọi
gm18Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM18B471T1-4T6KA1
Vui lòng gọi
gm18Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM18B471T1-4T6KA0
40.650.000


gm17Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM17A47T1-4V2KA0
28.840.000
xm60Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM60B1016R3-6C1LA5 14.2Kw
Vui lòng gọi
xm60Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM60B1216R3-6T1LA5 2.3Kw
Vui lòng gọi
xm60Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM60B1216R2-6T1LA5 10.1Kw
Vui lòng gọi
xm60Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM60B1216R1-6T1LA5 7.5Kw
Vui lòng gọi
xm40Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM40B813R-6T6SA5 5.8Kw
Vui lòng gọi
xm40Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM40B813R2-6T6LA5 3.7Kw
Vui lòng gọi
xm40Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM40B813R1-6T6LA5 3.7Kw
Vui lòng gọi
xm37Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM37B810R1-6T6LA5 1.3Kw
Vui lòng gọi
xm30Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM30B10R1-6T6LA5 2.8Kw
Vui lòng gọi
xm30Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM30A609T1-6T6LA5 2.3Kw
Vui lòng gọi
xm30Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM30A609T1-6T6LA7 2.3Kw
Vui lòng gọi
xm30Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM30A609T1-6T6LA4 2.3Kw
Vui lòng gọi
xm19Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM19B409T1-6T6LA5 2.4Kw
Vui lòng gọi
xm19Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM19B40T1-6T6LA7 12.4Kw
Vui lòng gọi
xm19Máy bơm khuấy chìm Faggiolati XM19B409T1-6T6LA4 1.4Kw
Vui lòng gọi
gm60Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM60B1016R3-4C1KA2 14.2Kw
Vui lòng gọi
gm60Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM60B1216R3-4T1KA2 10.1Kw
Vui lòng gọi
gm60Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM60B1216R2-4T1KA2 10.1Kw
Vui lòng gọi
gm60Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM60B1216R1-4T1KA2 7.5Kw
Vui lòng gọi
gm40Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM40B813R3-4T6SA2 5.8Kw
Vui lòng gọi
gm40Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM40B813R2-4T6KA2 3.7Kw
Vui lòng gọi
gm40Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM40B813R1-4T6KA2 3.7Kw
Vui lòng gọi
gm37Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM37B810R1-4T6KA2 1.3Kw
Vui lòng gọi


gm30Máy bơm khuấy chìm Faggiolati GM30B610R1-4T6KA2 1.4Kw
Vui lòng gọi